CO2 aftryk

Siden januar 2017 har vi oplyst CO2-aftrykket for en række aktiefonde. Ved at oplyse CO2-aftrykket har vi taget endnu et skridt hen mod øget gennemsigtighed i forhold til de fonde, vi forvalter. 

CO2-aftrykket afspejler de seneste 12 måneders samlede udslip af kuldioxid (eller tilsvarende for andre drivhusgasser) fra selskaber, fonden har investeret i. Tallet er en slags effektivitetsmål, som angiver fondens andel af alle porteføljeselskabernes udslip i forhold til fondens andel af alle porteføljeselskabernes indtægter (årlige indtægter omregnet til millioner danske kroner). Tallet angiver tons kuldioxid pr. million danske kroner.

Beregningen er baseret på information fx fra porteføljeselskabernes årsrapporter og på skøn for selskabernes udslip. Informationen samles og leveres af MSCI Inc. Tallet for CO2-aftrykket bliver opdateret hver måned i vores fondsinformationstjeneste. 

Andre drivhusgasser er også omfattet

CO2-aftrykket omfatter også andre drivhusgasser. De forskellige gasser påvirker klimaet i forskellig grad, og derfor omregnes tallene for andre drivhusgasser, så de modsvarer kuldioxids påvirkningsgrad – vi kalder det CO2-ækvivalenten.  For eksempel bidrager metan 21 gange mere til den globale opvarmning end kuldioxid, og et ton metanudslip svarer derfor til ca. 22 ton CO2-ækvivalenter.

Sådan beregnes CO2-aftrykket

Nordea anvender beregningsmodellen Carbon Intensity. Denne model anbefales af den svenske Fondbolagens Förening og viser, hvor meget kuldioxid eller tilsvarende for andre drivhusgasser (CO2-ækvivalenter) en fond er ansvarlig for gennem sine investeringer.

For at gøre det nemmere at sammenligne flere fondes CO2-udledning er CO2-aftrykket et udtryk for antal ton CO2-ækvivalenter pr. million danske kroner i indtægter i selskaberne. 

Da CO2-udledningen måles i forhold til selskabets indtægter, viser modellen, hvor CO2-intensive selskabernes aktiviteter og dermed også fondens investeringer er. Det betyder, at resultatet kan sammenlignes på tværs af forskellige fonde.

Hvilke fonde kan sammenlignes?

Det er vigtigt, at man ved en sammenligning af fondenes CO2-aftryk kun sammenligner tal for fonde, der investerer i samme type selskaber og på samme type markeder (fx vækstmarkeder), og som anvender samme beregningsmetode i samme valuta.

Opdateringer, kriterier og data

Nordea Asset Management har valgt MSCI Inc. som leverandør af data til beregningen af fondenes CO2-aftryk.

Da fondenes investeringer ændrer sig over tid, beregner vi CO2-aftrykket på månedlig basis. Det betyder, at CO2-aftrykket for fonde med lav omsætningshastighed i porteføljen har en tendens til at falde/stige, i takt med at selskaberne mindsker/øger deres udledning, mens CO2-aftrykket for fonde med høj omsætningshastighed i porteføljen kan falde/stige kraftigt som følge af køb eller salg af investeringer i porteføljen.

Det er et kriterie for beregningen af en fonds CO2-aftryk, at tal for CO2-udledningen (eller tilsvarende) er tilgængelige for mindst 70% af fondens markedsværdi. Denne dækningsgrad er noget lavere end anbefalingen fra Fondbolagens Förening, som anbefaler en tærskel på 75%. Vi mener dog, at den lidt lavere nøjagtighed, vi får med en tærskel på 70%, opvejes af den fordel, vi opnår ved at kunne beregne CO2-aftrykket for flere af vores fonde.

I første omgang offentliggør vi kun CO2-aftrykket for Nordeas aktiefonde. Men vi følger nøje udviklingen i beregninger af CO2-aftrykket for andre aktivklasser, så vi også kan beregne og offentliggøre tal for disse aktivklasser, så snart det er muligt.

Dette måles ikke

CO2-aftrykket er en omtrentlig angivelse af den del af selskabernes CO2-udledning, som fonden ejer. Beregningerne er ikke fuldt dækkende og omfatter ikke indirekte udslip. Derfor er det vigtigt, at du som kunde ser tallet som vejledende snarere end et faktum. Vi mener dog, at tallet udfylder en vigtig funktion. Som kunde kan du bruge det til at vurdere en fonds miljøpåvirkning sammen med mere traditionelle faktorer som afkast og risiko, når du skal vælge, hvilke fonde du vil investere i.

Det er også vigtigt at huske på, at CO2-aftrykket ikke angiver investeringernes samlede klimapåvirkning. Det skyldes bl.a.:

  • Tallet omfatter kun udledning af visse gasser. Indirekte udslip fra leverandører er ikke altid       indeholdt i beregningerne, og det er udslip ved brug af et selskabs produkter heller ikke.
  • Informationen om et selskabs udledning er ikke altid udtømmende.
  • Der måles kun for visse aktivklasser.
  • Information om fossile reserver indgår ikke.
  • Tallet siger ikke noget om, hvor godt en portefølje er positioneret mod en overgang til et samfund med lav CO2-udledning eller om dens bidrag til denne overgang.