Omkostninger

Når du sparer op i en investeringsforening, er du, sammen med de øvrige investorer med til at betale foreningens omkostninger. Omkostningerne trækkes fra, før dit afkast og udbytte gøres op.

Omkostninger Omkostninger

Hvad er omkostningerne i en investeringsforening?

For bedre at kunne sammenligne omkostningerne i de enkelte foreninger, benytter branchen det fælles omkostningsnøgletal, Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP). ÅOP beregnes ud fra en investeringshorisont på syv år og afspejler således de årlige omkostninger i procent ved at eje et givet investeringsbevis i syv år.

ÅOP samler følgende fire omkostningselementer i ét nøgletal:

  • administrationsomkostninger (herunder formidlingsprovision)
  • afdelingens handelsomkostninger
  • maksimalt emissionstillæg, engangsomkostning fordelt over 7 år
  • maksimalt indløsningsfradrag, engangsomkostning fordelt over 7 år

I forbindelse med køb af investeringsbeviser, skal banken oplyse dig om ÅOP og eventuel formidlingsprovision.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne dækker bl.a. foreningens udgifter til lønninger, it, husleje, depotgebyr samt formidlingsprovision til distributøren. Formidlingsprovisionen dækker udgifter til distribution og rådgivning. Den sikrer således, at alle investorer, uanset størrelsen af deres investeringer, har adgang til kvalificeret rådgivning om deres investeringer i Nordea Invest. Formidlingsprovisionen dækker bl.a. uddannelse af rådgivere og specialister i Nordea i fx porteføljeegenskaber, udbytter, fusioner, investeringspolitik etc.

Afdelingens handelsomkostninger

Handelsomkostninger går til foreningens løbende udgifter til køb og salg af værdipapirer, fx danske aktier i Nordea Invest Danmark.

Maksimalt emissionstillæg

Det maksimale emissionstillæg er et tillæg, foreningen opkræver, når der udstedes nye investeringsbeviser til nye investorer. Når nye investorer kommer til, skal foreningen ud og købe flere værdipapirer, og udgifterne hertil dækkes af køberne af beviserne ved, at de betaler en kurs, der ligger lidt over indre værdi (den regnskabsmæssige værdi).

Børskursen er den aktuelle kurs afdelingen handles til. Er børskursen over den indre værdi, er afdelingen i emission.

Maksimalt indløsningsfradrag

Det maksimale indløsningsfradrag er en omkostning, som investor betaler ved salg af sine andele. Indløsningsfradraget bliver brugt til at betale de handelsomkostninger, der er forbundet med salg af værdipapirer i forbindelse med investors udtræden af afdelingen.

Emissionstillægget og indløsningsfradraget sikrer, at de eksisterende investorer i foreningen, ikke påvirkes af hverken til- eller afgang i foreningen. Figuren viser i hvilket interval kursen på et investeringsbevis kan ligge i forhold til indre værdi.

Øvrige omkostninger

Kurtage (ikke en del af ÅOP)

Når du køber og sælger investeringsbeviser betaler du kurtage til den bank, du handler i gennem. Kurtagen varierer fra pengeinstitut til pengeinstitut og beregnes normalt ud fra kursværdien. Du betaler som regel en minimumskurtage (denne er ofte mindre, hvis du handler online). Nordea Bank opkræver ikke minimumskurtage, når du køber andele i investeringsforeningen Nordea Invest.