Politik for udøvelse af stemmerettigheder på foreningernes værdipapirer

Vedtægterne for Nordea Invest fastlægger, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten for foreningens værdipapirer. Nordea Invests bestyrelse kan således træffe beslutning om, at investeringsforvaltningsselskabet eller tredjemand skal stemme på en forenings vegne.

Politik for udøvelse af stemmerettigheder på foreningernes værdipapirer

Nordea Invests bestyrelse skal handle uafhængigt og udelukkende i foreningernes og dermed investorernes interesser. Nordea Invests bestyrelse har derfor fastlagt en politik for udøvelse af stemmerettigheder (Stemmepolitik), der sikrer, at stemmeretten for foreningernes værdipapirer udelukkende sker til fordel for foreningerne.

Overordnet lægger Nordea Invest vægt på, at investorer i de selskaber, der investeres i, uhindret kan udøve deres rettigheder, og at alle investorer behandles lige, samt at minoritetsejeres og udenlandske ejeres rettigheder beskyttes.

For at sikre at foreningerne kan være aktive ejere i de selskaber, der investeres i, har Nordea Invests bestyrelse i sin Stemmepolitik godkendt en række konkrete principper, som foreningerne ønsker at se implementeret hos de selskaber der investeres i. Disse principper er samlet i dokumentet Corporate Governance Principles.

Foreningerne ønsker at udøve sine stemmerettigheder på sine værdipapirer i overensstemmelse med bestyrelsens Stemmepolitik og de godkendte Corporate Governance Principles. Bestyrelsen har bemyndiget investeringsforvaltningsselskabet til at udøve stemmerettighederne på foreningernes værdipapirer.

Stemmeafgivelsen skal altid ske til fordel for foreningerne og i overensstemmelse med foreningernes investeringsmål og investeringsstrategi, i tillæg til Stemmepolitikken og de godkendte Corporate Governance Principles.

For at forebygge eventuelle interessekonflikter, som skyldes udøvelsen af stemmerettigheder, er der i foreningerne og investeringsforvaltningsselskabet etableret en generel politik for håndtering af disse. Med henblik på at sikre, at stemmeudøvelsen sker effektivt og til fordel for foreningerne har investeringsforvaltningsselskabet nedsat en uafhængig Corporate Governance komite, der varetager stemmeafgivelsen for alle fonde og foreninger, der administreres af investeringsforvaltningsselskabet. Medlemmerne af denne komite er alle uafhængige af Nordea og Nordea Invests bestyrelsesformand er medlem af denne komite.